اهمیت بیمه مسئولیت

در هر زمان و مکانی امکان وقوع حوادث وجود دارد . نیرو های نظافتی و خدماتی و سایر افرادی که قرار است برای شما کاری انجام دهند، حتی اگر بصورت روزمزد فعالیت داشته باشند ، باید تحت پوشش بیمه قرار بگیرند. زیرا مسئولیت جبران خسارت وارده بر نیرو ، بر عهده ی صاحب ملک یا…